0348-554821 support@mickcom.nl
0

Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mickcom

 

 

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De
Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van

zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden, namelijk:

 

Module A. Algemeen
Module D. Hardware

Module E. Telecom
Module H. Onderhoud en ondersteuning

 

In deze versie van de algemene voorwaarden voor Mickcom Computers zijn alleen de volgende modules opgenomen die
van toepassing zijn op deze overeenkomst.
Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen
deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van
toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Acceptatietest:
is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het Project
af te ronden.
Algemene Voorwaarden:
deze voorwaarden, die modulair zijn opgebouwd.
Dienst:
de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, waaronder ook ontwikkeling en/of onderhoud van software,
applicaties, programmatuur etc. In de Overeenkomst wordt bepaald om welke Diensten het gaat en in deze
Algemene Voorwaarden worden nadere regels gesteld voor specifieke Diensten.
Gebrek:
het niet voldoen aan de Specificaties.
Gebruiker:
de (eind)gebruiker die de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever geleverde
Dienst/Project gebruikt.
Hardware:
apparatuur die wordt geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
Materialen:
bijvoorbeeld(web)applicaties, software, programmatuur, adviezen of rapporten.
Medewerker:
een werknemer, freelancer/zelfstandige zonder personeel of een door Opdrachtnemer van een
derde ingeleende hulppersoon, die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever wordt ingezet c.q.
werkzaamheden verricht.
Module:
een module van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot
een specifiek werkterrein.
Opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft
gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede
diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
Opdrachtnemer:
Mickcom, gevestigd te Schoonhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30188181.
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Overmacht:
een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Project:
de werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals
omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst.
Projectmanagementsysteem:
elektronisch systeem dat kan worden gebruikt voor het beheer van het Project en
voor communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst.
Resultaten:
de resultaten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert.
Schriftelijk:
onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de
identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
Specificaties:
de functionele en technische beschrijving van het Project.

Module A. Algemeen
Artikel A.1. Offerte, aanbod en aanvaarding
A.1.1 Een offerte, opgesteld door Opdrachtnemer, is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door
Opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven in de offerte.
A.1.2 Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op een
andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door Opdrachtnemer als
aanvaard worden beschouwd.
A.1.3 Bepalingen of voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene
Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer
uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
A.1.4 Onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer tot intrekken van de offerte overeenkomstig artikel 1 lid
1 kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. In geval van
strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
– 1. de Overeenkomst;
– 2. de eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
– 3. deze Algemene Voorwaarden;
– 4. eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.

Artikel A.2. Uitvoering van het Project & informatieverstrekking
A.2.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk het Project uitvoeren
conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer spant zich in om het Project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende
zorgvuldigheid en vakmanschap. Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project
mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan Opdrachtnemer worden
verstrekt. De noodzakelijke inzet van Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden
geleverd. Dit geldt zowel voor ondersteuning te leveren door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van
projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.
A.2.2 Indien Opdrachtgever bovenvermelde nalaat, is Opdrachtnemer gerechtigd extra kosten in rekening te
brengen en is het mogelijk dat het Project uitloopt. Eventuele vertraging van het Project, veroorzaakt door
Opdrachtgever, wordt gerapporteerd via het projectmanagementsysteem of, indien er geen
projectmanagementsysteem voor het Project is ingezet, per e-mail of, bij gebrek aan functionerende
e-mailcorrespondentie, op een andere Schriftelijke wijze. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal
Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte brengen van de eventueel in rekening te brengen extra kosten.

Artikel A.3. Duur, beëindiging en ontbinding
A.3.1 De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn
geleverd.
A.3.2 In afwijking van artikel 3.1 geldt dat Overeenkomsten met betrekking tot diensten na afloop van de looptijd
stilzwijgend per maand worden verlengd. Beëindiging van dergelijke Overeenkomsten vindt Schriftelijk plaats.
A.3.3 Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.
Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem
Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het
verzuim van rechtswege intreedt.
A.3.4 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te
schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht
van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van
ondergeschikte betekenis is.
A.3.5 Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, Schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of
op te schorten, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd
dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;
Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
het faillissement van Opdrachtgever wordt verleend;
de activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
Opdrachtnemer kan worden gevergd.
A.3.6 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
A.3.7 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van
de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel A.4. Procedure na beëindiging
A.4.1 Partijen zijn over en weer verplicht om na beëindiging van de Overeenkomst enig goed waarvan de andere
Partij eigenaar of rechthebbende is en die bij de ene Partij in bezit is, onverwijld terug in het bezit te brengen van
de andere Partij. Bepaalde goederen, zoals gegevens(dragers), kunnen ook worden gewist of vernietigd in plaats
van teruggegeven, indien de rechthebbende partij daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
A.4.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte dan wel ingevoerde gegevens blijven te allen tijde eigendom van
Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt alleen een niet-exclusieve, overdraagbare licentie welke nodig is voor
het uitvoeren van de Overeenkomst.

Artikel A.5. Prijzen
A.5.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
A.5.2 Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens
onjuist blijken te zijn, dan heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de
juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
A.5.3 Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

Artikel A.6. Betalingsvoorwaarden
A.6.1 Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan
Opdrachtgever. Indien het Project in fasen wordt geleverd, is Opdrachtnemer gerechtigd per geleverde fase,
maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren (dit naar het oordeel van Opdrachtnemer). De
betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
A.6.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 30 dagen na de betalingstermijn van rechtswege
in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de
betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand en
€15,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer.
A.6.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen
rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
A.6.4 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt,
wordt ontbonden of indien het faillissement wordt verleend.
A.6.5 In bovenstaande gevallen heeft Opdrachtnemer voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig
nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te
schorten, zonder dat Opdrachtgever daardoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

Artikel A.7. Meerwerk
A.7.1 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als
aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook
valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de
hoeveelheid werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt
dan is er sprake van meerwerk.
A.7.2 Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk
melding maken aan Opdrachtgever, en vragen om Schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering van het
voorgestelde meerwerk en het daarvoor door Opdrachtnemer gedane aanbod inclusief levertermijn.
A.7.3 Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De
werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden
vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.
A.7.4 Voor eventuele uitloop van de in de oorspronkelijke offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is
Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
A.7.5 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door Opdrachtnemer te
verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel A.8. Aansprakelijkheid
A.8.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder de
Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met
Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van
Opdrachtnemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van
samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder
deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor
directe schade meer bedragen dan 25.000 euro (exclusief BTW).
A.8.2 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor 
materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 500.000 euro per schadetoebrengende
gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
A.8.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie,
is uitgesloten.
A.8.4 Buiten de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
A.8.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk Schriftelijk in gebreke stelt,
stellende daarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die
termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is
adequaat te reageren.
A.8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade
binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.
A.8.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als
gevolg van een Gebrek in het Project/Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede
bestond uit door Opdrachtnemer geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover
Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Opdrachtgever
vrijwaart Opdrachtnemer tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever
en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.
A.8.8 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden,
waaronder ook software en programmatuur, is uitgesloten.

Artikel A.9. Storingen en overmacht
A.9.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid
die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten
worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen
op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming,
onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op
Overmacht in kennis stelt.
A.9.2 Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of
andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Opdrachtnemer bij de verlening van
de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan
Opdrachtgever het gebruik aan Opdrachtnemer heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van één of
meer personeelsleden (door ziekte) en (e) overheidsmaatregelen.
A.9.3 In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende,
verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen over
en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op
Overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming,
onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in
kennis stelt.
A.9.4 In geval van Overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die
gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.
A.9.5 Indien een overmachtsituatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de
overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst
Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt.
Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend,
zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel A.10. Rechten van intellectuele eigendom
A.10.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter beschikking
gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
A.10.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene
Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal
Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
A.10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
A.10.4 Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met wachtwoorden of
versleuteling, ter bescherming van de Materialen. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming
de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te
ontwijken.
A.10.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de
Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van
Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
A.10.6 Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en
25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht van
Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen
teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat
Opdrachtnemer Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete
verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel A.11. Verwerking persoonsgegevens
A.11.1 Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken waar
Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”)
Opdrachtnemer en Opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Opdrachtnemer
uitgevoerde verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart
overeengekomen ‘bewerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde
verbintenissen.
A.11.2 Opdrachtnemer zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de
verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen.
A.11.3 Opdrachtnemer staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Opdrachtnemer,
voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze
slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
A.11.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren
of anderszins ter beschikking zal stellen van Opdrachtnemer.
A.11.5 Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp,
gegevens die zijn opgeslagen in systemen van Opdrachtnemer dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal
Opdrachtnemer daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen
afzonderlijk worden gefactureerd.
A.11.6 Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de Wbp te allen tijde verantwoordelijk voor het
melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de
bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te
stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn
op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek waarbij persoonsgegevens van verantwoordelijke betrokken
zijn.
A.11.7 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst
de meldplicht:
– wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
– wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is, en
– wat de (voorgestelde) oplossing is.

Artikel A.12. Personeel
A.12.1 Indien Medewerker voor de uitvoering van de Overeenkomst (anders dan dat Opdrachtgever en
Opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een Medewerker aangaan) op locatie van Opdrachtgever
werkzaamheden moet verrichten, gelden onderstaande bepalingen.
A.12.2 Opdrachtgever zal Medewerker van Opdrachtnemer die ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever verricht, alle nodige ondersteuning bieden ten
behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht al datgene te doen waarvoor
Medewerker zijn werk goed en veilig kan uitvoeren.
A.12.3 Opdrachtnemer zal zich inspannen dat de Medewerker over de juiste functieomschrijving en competenties
beschikt. Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk om een keuze te maken in Medewerkers, tenzij dit uitdrukkelijk
wordt overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd een Medewerker te vervangen voor een Medewerker met
vergelijkbare competenties en een vergelijkbare functieomschrijving.
A.12.4 Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk om enkel bepaalde Medewerkers toegang te geven. Er is tevens
geen garantie dat Opdrachtgever kan beschikken over een vast team van Medewerkers, indien dit relevant is.
A.12.5 Het is Opdrachtgever, zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan tijdens de
looptijd van de Overeenkomst en gedurende twee (2) jaren na afloop daarvan Medewerkers van Opdrachtnemer
in dienst te nemen, direct of indirect zakelijke betrekkingen met hen aan te gaan of werkzaamheden door hen te
laten verrichten, anders dan in het kader van de Overeenkomst, op straffe van een direct opeisbare boete van
€10.000,- per overtreding, te vermeerderen met €500,- voor iedere dag gedurende welke de overtreding
voortduurt, welke boetebedragen verschuldigd zullen zijn aan Opdrachtnemer. Dit artikel is tevens van toepassing
indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een Medewerker aangaan.

Artikel A.13. Geheimhouding
A.13.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar
verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de
ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen
leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter
uitvoering van de Overeenkomst.
A.13.2 Opdrachtnemer zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de
Diensten van Opdrachtnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of de
kwaliteit van het Projecten, of Opdrachtnemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk
bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te
beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
A.13.3 Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel 
voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de 
informatie.

Artikel A.14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
A.14.1 Indien het een duurovereenkomst betreft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.
A.14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Opdrachtnemer of per elektronische
berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
A.14.3 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de
datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze
datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel A.15. Geschillenregeling
A.15.1 Op de Overeenkomst, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten
en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel A.16. Slotbepalingen Module Algemeen
A.16.1 Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee
zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene
Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
A.16.2 Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet via de geschillenregeling
opgelost kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
A.16.3 Informatie en mededelingen op de Website van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van fouten.
A.16.4 De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek
(waaronder logfiles), behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
A.16.5 Teneinde haar dienstverlening te promoten is Opdrachtnemer gerechtigd aan derden te tonen welke
Projecten zij aan Opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar
maken of Schriftelijk anders is overeengekomen.
A.16.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst.
A.16.7 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden
overdragen, mits de andere partij hiermee voorafgaand aan de overdracht Schriftelijk instemt.

Module D. Hardware
Deze module is van toepassing op Opdrachtnemers die Hardware leveren aan Opdrachtgevers.
Artikel D.1. Levering en eigendom
D.1.1 Hardware is geleverd aan de Opdrachtgever indien deze is bezorgd aan het door de Opdrachtgever bij de
opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de Opdrachtgever.
D.1.2 Opdrachtgever is gehouden bij de levering de Hardware, voor zover op dat moment redelijkerwijs mogelijk,
te controleren op gebreken.
D.1.3 De eigendom op de Hardware gaat over van de Opdrachtnemer (of haar leveranciers) naar de
Opdrachtgever op het moment van levering aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven
leveringsadres, doch enkel als er volledig betaald is voor de Hardware door de Opdrachtgever.
Artikel D.2. Garantie
D.2.1 Opdrachtnemer staat na levering gedurende 1 jaar na levering in voor de werking van de geleverde
Hardware conform de vooraf aan de Opdrachtgever bekendgemaakte specificaties en is daarop door
Opdrachtgever aanspreekbaar.
D.2.2 Indien de fabrikanten van de geleverde Hardware specifieke garantieregelingen kennen die langer zijn dan
de door Opdrachtnemer afgegeven garantie, dan behouden die hun geldigheid en blijft Opdrachtnemer
verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van Hardware die valt onder die garantieregeling.
D.2.3 De door Opdrachtnemer en fabrikanten afgegeven garanties doen niet af aan de wettelijke garantietermijn,
die op de Hardware van toepassing is.
D.2.4 De garantie op Hardware komt te vervallen indien er sprake is van ongeoorloofde wijzigingen, het niet
nakomen van de gebruiksinstructies of ander onzorgvuldig gebruik van de Hardware door de Opdrachtgever.
D.2.5 Indien Opdrachtgever binnen de gestelde termijnen en regels gebruik maakt van de garantieregeling, dan
zal Opdrachtnemer zich inspannen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de correcte ontvangst
van de geretourneerde Hardware, voor de reparatie van de Hardware of voor vervangende Hardware te zorgen.
D.2.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens die het gevolg is van het herstellen of
vervangen van Hardware.
Artikel D.3. Retourneren
D.3.1 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de garantieregeling, dan zal Opdrachtgever de geleverde
Hardware en alle toebehoren zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat van levering aan de Opdrachtnemer
retourneren.
D.3.2 Indien er kosten verbonden zijn aan het retourneren in het kader van de garantieregeling, dan zijn die voor
rekening van de Opdrachtgever.

Module E. Telecom
Module E is van toepassing op Opdrachtnemers die diensten leveren betreffende telefonie over een computernetwerk en
aanverwante diensten, zoals (X)DSL en VOIP.
Artikel E.1. Uitvoering
E.1.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren
conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
E.1.2 Opdrachtnemer kan, indien gewenst en tegen betaling, apparatuur leveren ten behoeve van het gebruik van
de Dienst. Opdrachtgever is na levering te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze apparatuur en de
configuratie ervan.
E.1.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst, als bedoeld in deze module, onder te verhuren of
anderszins te beschikking te stellen aan derden, zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
Artikel E.2. Duur van de overeenkomst
E.2.1 De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. Hierna
wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd, tot het moment van wederopzegging.
E.2.2 De Overeenkomst kan door Opdrachtgever voor het einde van de periode worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Na stilzwijgende verlenging kan Opdrachtgever op elk
moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Voor Opdrachtnemer geldt een
opzegtermijn van drie (3) maanden.
E.2.3 De opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer dient Schriftelijk te
geschieden.
E.2.4 Indien er voor een bepaalde periode door Opdrachtgever vooruitbetaald is, maar de Overeenkomst wordt
conform artikel E.2.2. opgezegd, zal Opdrachtnemer eventuele vooruitbetaalde bedragen naar rato aan
Opdrachtgever terugbetalen.
Artikel E.3. Dienstverlening en beschikbaarheid
E.3.1 Alle diensten van Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en
voor zover in de Schriftelijke Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het
betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
E.3.2 Opdrachtnemer biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid beschikbaarheid, tenzij anders is
overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover
niet in een toepasselijke SLA anders is bepaald, geldt dit artikel.
E.3.3 Behoudens tegenbewijs zal de door Opdrachtnemer gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als
volledig bewijs.
E.3.4 Opdrachtnemer zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken
die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Opdrachtnemer. Aan het gebruik van netwerken van
derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Opdrachtnemer zal zich inspannen om
Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
E.3.5 De beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst is mede afhankelijk van enkele externe factoren, waaronder
de internetverbinding van Opdrachtgever indien bijvoorbeeld een VOIP-dienst wordt afgenomen. Opdrachtnemer
dient ten aanzien van deze externe factoren de richtlijnen van Opdrachtgever te volgen.

Artikel E.6. Nummerbeheer
E.6.1 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om ten behoeve van de Dienst een nieuw telefoonnummer te kiezen,
al dan niet gebonden aan een geografisch gebied, of een telefoonnummer mee te nemen vanuit een
overeenkomst bij een derde.
E.6.2 Voor de uitvoering van nummerbehoud volgt Opdrachtgever, voor zover mogelijk, de instructies van
Opdrachtnemer op. Opdrachtnemer is gerechtigd eenmalige kosten voor nummerbehoud in rekening te brengen
bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het opzeggen van lopende overeenkomsten bij een
derde met betrekking tot het betreffende telefoonnummer.
E.6.3 Opdrachtgever verklaart, indien van toepassing, het geografische telefoonnummer enkel te gebruiken in het
geografische gebied waarvoor dit nummer is bestemd. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle mogelijke
gevolgen bij het niet naleven hiervan.
E.6.4 Indien Opdrachtnemer dit in het geval van een goede functionering van de Dienst of het voldoen aan wetten
en regelgeving noodzakelijk acht, is hij gerechtigd het telefoonnummer van Opdrachtgever te wijzigen.
Opdrachtnemer zal hierbij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de Opdrachtgever. Echter,
Opdrachtnemer is niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding als gevolg van de wijziging.
E.6.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst komt het telefoonnummer van de Opdrachtgever te vervallen, tenzij
Opdrachtgever gebruik maakt van nummerbehoud en het telefoonnummer onderbrengt bij een derde.
Artikel E.7. Persoonsgegevens
E.7.1 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt. Deze
persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de Dienst. De betreffende persoonsgegevens
zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of
verplicht is op grond van de wet.
E.7.2 Opdrachtnemer slaat de persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk en draagt zorg voor passende
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen
oneigenlijk inzage en gebruik.
E.7.3 Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan de aan hem gerichte verzoeken van bevoegde
(overheids)instanties om de persoonsgegevens af te geven dan wel (realtime) inzage te geven in het
telefoonverkeer van Opdrachtgever.
E.7.4 Hetgeen is bepaald in artikelen A.11.6 en A.11.7 is van overeenkomstige toepassing.

 

 

Module H. Onderhoud en ondersteuning
Deze Module is van toepassing op Diensten die bestaan uit het installeren, configureren en/of onderhouden van
Materialen en Diensten zoals, programmatuur, software, applicaties, websites etc.
Artikel H.1. Uitvoering
H.1.1 Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande of nieuwe (ontwikkelde) Materialen
conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten. Onder ondersteuning wordt
verstaan het al dan niet op afstand hulp bieden bij het onderhouden van of werken met de Materialen.
H.1.2 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de werkzaamheden
uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
H.1.3 In de Overeenkomst wordt bepaald wanneer, tegen welke vergoeding Opdrachtnemer zal starten met het
uitvoeren van de Diensten en werkzaamheden. Er kan sprake zijn van vaste vergoedingen, maar ook van
werkzaamheden op basis van uurtarieven en nacalculatie. In de Overeenkomst wordt duidelijk vermeld welke
werkzaamheden voor welke bedragen worden uitgevoerd.
H.1.4 Alle Diensten geleverd door Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting,
tenzij en voor zover in de Schriftelijke Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd
en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
H.1.5 Opdrachtnemer biedt geen garanties over resultaten, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels
een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een toepasselijke SLA anders is
bepaald, geldt dit artikel. Opdrachtnemer zal zich inspannen verzoeken van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
uit te voeren, maar kan daarvoor geen harde termijnen geven. Dat geldt voor zowel een termijn van inplannen en
uitvoeren van geplande werkzaamheden als reactietijden en hersteltijden indien er sprake is van een verzoek tot
aanpassen, herstellen en/of verbeteren van de Dienst en/of Materialen.
Artikel H.2. Duur
H.2.1 De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) maanden.
Hierna wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de
Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1)
maand. De opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer dient Schriftelijk te
geschieden.
Artikel H.3. Specificaties en medewerking Opdrachtgever
H.3.1 Indien overeengekomen, zal Opdrachtnemer de Materialen installeren en configureren op door
Opdrachtgever aan te wijzen hardware en netwerken. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten
wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste installatie en werking van de Materialen mogelijk te
maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het leveren van de Materialen, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
H.3.2 Opdrachtgever zal op verzoek van Opdrachtnemer Medewerkers en hulppersonen van Opdrachtnemer alle
benodigde toegang verlenen tot de betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en
aanpassingen van de Materialen mogelijk te maken. Fysieke toegang tot deze systemen zal alleen plaatsvinden
als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
H.3.3 De keuze, aanschaf en beheer van de te gebruiken hardware en netwerken is uitsluitend en volledig de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie.
Indien de aangewezen hardware en netwerken niet aan de eisen van Opdrachtnemer voldoet, is Opdrachtnemer
gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
Artikel H.4. Updates en verbeteringen
H.4.1 Uitsluitend indien dit onderdeel is van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer zich inspannen om van tijd tot
tijd de Materialen aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen, al dan niet op
basis van aanwijzingen en verzoeken van Opdrachtgever of op basis van eigen initiatief, indien dit in de
Overeenkomst is bepaald.
H.4.2 Uitsluitend indien dit onderdeel is van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zich inspannen om de
Materialen up-to-date te houden. Opdrachtnemer is daarbij echter in veel gevallen afhankelijk van zijn
leverancier(s) en derden. Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar
zijn oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is voor de Dienst.
H.4.3 Opdrachtnemer zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe
functionaliteit toe te voegen aan de Materialen. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te
weigeren als deze naar zijn oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de Materialen
kan belemmeren. Aan het op verzoek van Opdrachtgever toevoegen van veranderingen en nieuwe functionaliteit
aan de Materialen zijn kosten verbonden. Opdrachtnemer zal deze kosten vooraf aan Opdrachtgever meedelen.
H.4.4 Indien een aanpassing, update of patch leidt tot gewijzigde functionaliteit binnen een reeds ontwikkelde
Dienst of Project welke ingrijpende gevolgen heeft voor het functioneren van andere Materialen, systemen etc.,
zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden over de gevolgen hiervan. Indien wordt besloten tot het
doorvoeren van deze verandering, update of patch is Opdrachtnemer gerechtigd de hiervoor gemaakte uren apart
te factureren op basis van nacalculatie.
H.4.5 Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de Materialen wenst door te voeren, geschiedt dit
geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer hoeft zich dan niet (langer) in
te spannen om bugs of fouten te verhelpen. Een en ander tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan
Opdrachtnemer heeft gemeld en Opdrachtnemer deze Schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtnemer kan aan
deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
H.4.6 Indien niet anders is overeengekomen is ondersteuning aan eindgebruikers (klanten van Opdrachtgever)
niet inbegrepen.
Artikel H.5. Ondersteuning op afstand
H.5.1 Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.
H.5.2 Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee de te ondersteunen
computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen
dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.
H.5.3 Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien
de aard van het probleem, dan zal Opdrachtnemer in overleg treden met Opdrachtgever voor het zoeken naar
een oplossing op locatie.
H.5.4 Opdrachtnemer is voor ondersteuning op afstand (ook voor het inplannen van onderhoud en herstel van
fouten) op werkdagen (maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende en officiële feestdagen)
van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar

Neem contact met ons op!

Kantoor Adres Mickcom

Platinastraat 10-K
2872 ZX Schoonhoven

Openingstijden:

Ma-Vr: 08:30 - 18.30
Zat-Zon: Gesloten

Bel ons

0348-554821

h

KVK Nummer:

30188181 te Utrecht